Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Legionari, pozvani ste biti kvasac u Božjem narodu!

ivan pavao ii
Na današnji dan, 30. listopada, prije to?no 35 godina sveti Ivan Pavao II. uputio je nagovor skupini talijanskih legionara u kojem izri?e priznanje Marijinoj legiji te poziva da legionari postanu kvasac u Božjem narodu. Osim poziva sv. Ivana Pavla II., kojega se danas sje?amo, na zauzetiji apostolat sve legionare poti?u i njihovi duhovnici i brojni sve?enici bez ?ije podrške u svom poslanju ne bi uspjeli. A poziv i ohrabrenje za predaniji rad legionari Komicija Petrinja dobili su nedavno i od samog vodstva Marijine legije u Dublinu što ih dodatno motivira u apostolatu.

Sv. papa Ivan Pavao II. ?esto se susretao s Marijinom legijom. U svom nagovoru Marijinim legionarima, koji je održao na današnji dan prije 35 godina, izme?u ostaloga kaže: „Vi ste pokret laikâ kojima je vjera nadahnu?e za život i koji teže tomu da dosegnu osobnu svetost. To je nedvojbeno uzvišen i težak ideal. (…) Vaš istinski poziv kao laikâ – poziv da budete kvasac u Božjem narodu, krš?ansko nadahnu?e u suvremenom svijetu i most izme?u sve?enika i ljudî – duboko je crkven.

Sveti Otac Ivan Pavao II. govore?i o duhovnosti legionara istaknuo je kako su legionari pozvani ponovno probuditi duhovnost prema Mariji: „Vaša Legija jedan je od onih pokreta koji se širenjem ili ponovnim bu?enjem pobožnosti prema Mariji osje?aju osobno predani širenju ili ra?anju vjere. Zato ?e Legija uvijek biti kadra dati sve od sebe kako bi, preko ljubavi prema Majci, Sin, koji je put, istina i život svakoga ?ovjeka, bio poznatiji i ljubljeniji.“

Iako je sveti Ivan Pavao II. ove rije?i izrekao prije 35 godina, one poti?u legionare da i danas u zajedništvu s Marijom ostvaruju svoj poziv kao laika – da budu kvasac u Božjemu narodu. Poticaj na apostolski život i rad legionari i danas dobivaju od svojih sve?enika i duhovnika koji ih vijerno prate i podupiru.

A nedavno, sve legionare Komicija Petrinja, na poseban na?in potaknule su i ohrabrile s. Sile Ni Chochlain (dopredsjednica Koncilija ML) i s. Rose Caulfield koje su posjetile hrvatsku. Na samom kraju posjeta s. Sile Ni Chochlain rekla je petrinjskim legionarima: „Moj dojam je da je kurija Petrinja vrlo vitalno vije?e. Ovdje se vidi da legionari vole Legiju, vole našu Gospu i rade puno da u Crkvu dovedu sve više ljudi. To je jako dobra stvar. Dobra je raznolikost djelatnosti. Koliko vidim, sve se radi u duhu Priru?nika i stvarno sam impresionirana.

S. Sile Ni Chochlain i s. Rose Caulfield

S. Sile Ni Chochlain i s. Rose Caulfield

Nakon posjeta legionarki iz najvišega vije?a – Koncilija Marijine legije u Dublinu, svi legionari dobili su još jedno veliko priznanje za svoj dosadašnji rad te poticaj za još zauzetiji i predaniji apostolski život. Nakon što su legionarke iz vrhovnog vije?a Legije dobile potpuni uvid u rad legionara na podru?ju Sisa?ke biskupije, Koncilij Marijine legije donio je odluku da kurija Petrinja dobije status višega vije?a i uzdigne se na razinu Komicija.

Prilikom sve?anoga osnutka Komicija Petrinja legionari su primili ?estitku s. Sile Ni Chochlain u kojoj izme?u ostaloga piše: „Koncilij je radostan što može ?estitati Komiciju Petrinja u Sisa?koj biskupiji. Rast i razvoj Legije bio je toliki da se uspostavljanje Komicija samo nametnulo što je priznanje svim legionarima u Biskupiji. (…) Ovo je prilika da se zahvali svim legionarima koji su se žrtvovali za izgradnju Legije, onima koji nisu više s nama i kona?no na poseban na?in svim sadašnjim legionarima. Cilj kojem težimo je da budemo ?uvari Legije tako da oni koji ?e do?i poslije nas naslijede jaku i živu Legiju za budu?nost. Još jednom vam zahvaljujemo i ?estitamo prilikom ovog prekrasnog doga?aja!

Sv. Misa povodom osnutka Komicija Petrinja

Sv. Misa povodom osnutka Komicija Petrinja

Biti kvasac u Božjem narodu uzvišen je, ali i zahtjevan poziv. Svim legionarima sigurno je ?ast da upravo njih sv. Ivan Pavao II. poziva na to da budu kvasac jer iz tog velikog poziva iš?itava se njegova podrška svim legionarskim pothvatima i nastojanjima. Veliko ohrabrenje i povjerenje svim legionarima u Sisa?koj biskupiji dao je i Koncilij– najviše vije?e Marijine legije u Dublinu uzdigavši kuriju Petrinja na razinu višega vije?a – Komicija. Biti kvasac u Božjemu narodu uzvišen je, ali i zahtjevan poziv. No uz ovakvu podršku i ohrabrenje koje su dobivali – od danas ve? svetoga Ivana Pavla II, preko svih sve?enika i duhovnika pa do samoga vrha Marijine legije u Dublinu – legionari se ne mogu ne odazvati tom uzvišenom pozivu da postanu kvasac u Božjem narodu.

Augmentin Online
Buy Nizoral Online
Sumycin
Buy Keflex without Prescription

Facebook Comments