Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Komicij Gospa Snježna Petrinja

Komicij Gospa Snježna sa sjedištem u župi sv.Lovre u Petrinji osnovan je 15.svibnja 2017. godine svečanim misnim slavljem kojeg je predvodio biskup Vlado Košić, a nakon kojeg je uslijedio sastanak Komicija. 

Komicij je tijelo koje upravlja s dvije ili više kurija na jednom području. Komicij Gospa Snježna upravlja s tri kurije na području Sisačke biskupije od koje su dvije u Sisku, a jedna u Lasinji. Predsjednik Komicija je b.Vlado Sučec.

Ovom događaju je prethodila odluka Koncilija, vrhovnog tijela Marijine legije, donesena 15.siječnja 2017. da se Kurija Gospa Snježna uzdigne na razinu Komicija. Komicij Gospa Snježna je izravno pripojen Konciliju u Dublinu. 

Kurija Gospa snježna je osnovana 2010. godine. Proteže se na zapadnom dijelu Sisačke biskupije, a sjedište joj je u župi sv.Lovro u Petrinji. Duhovnik kurije je mons.Franjo Ćuk. Do 2015.godine predsjednik je bio b.Vlado Sučec, a nakon njega predsjednik je tri godine bio b.Dario Marković. 

Kuriji je priključeno 23 prezidija. U Petrinji u župi sv.Lovro mučenik djeluju prezidiji Pomoćnica kršćana, Sveta Mala Marija, Vrata nebeska, Prijestolje mudrosti, Kraljica proroka, Kraljica mira, Gospa od suza. 

U župi Preobraženje Gospodnje djeluje prezidij Gospa od milosrđa. U župi Sv. Ivana Pavla II. djeluje prezidij Djevica vjerna. 

U Glini u župi sv.Ivana Nepomuka djeluje prezidij Gospa Lurdska, u Gvozdu u Marija Majka. 

U Lasinji djeluje prezidij Zdravnje bolesnih, u Maloj Gorici prezidij Gospa snježna, u Gori djeluje prezidij Zvijezda mora, u Tušiloviću je prezidij Ruža otajstvena, u Gradecu Pokupskom prezidij Kuća zlatna, u Šišljaviću prezidij Gospa od zdravlja, u Kupčini prezidij Kraljica obitelji, Kraljica apostola u Kravaskom i Posrednica svih milosti te u Dragonožcu djeluje prezidij Kraljica mira. 

Kuriji je priključena i kurija za mlade Kraljica apostola.

Sisačko Biskupija 2012